Chức năng
Chuyên mục
BẢNG ĐIỂM
VIDEO CLIP
<Tháng Sáu 2024>
T2T3NămSáuBảyCN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
Test
2
Test
34567
LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Lượt truy cập:
1628155
 
Đang trực tuyến:
154
Thông Báo
Công văn chuyên môn: Về việc chuyển đổi đánh giá học sinh THM sang đánh giá theo thông tư 58

 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 575/SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn quy đổi đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới sang đánh giá học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đắk Lắk, ngày 26 tháng 4  năm 2018

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Giám đốc các Trung tâm GDNN - GDTX.

 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT (Thông tư  58) và Công văn s 4669/BGDĐT-GDTrH, ngày10/9/2015, Công văn số 1392/BGDĐT- GDTrH, ngày 05/4/2017 về việc Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới (THM) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 -2019, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quy đổi xếp loại các mặt: học tập, phẩm chất và năng lực của học sinh THCS theo mô hình THMsang xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Về học lực
           1. Năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016:

Điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm được lấy làm điểm TBM cả năm của môn đó; điểm này là căn cứ để quy ra xếp loại học lực học sinh theo Thông tư 58.

2. Năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018:

- Điểm TBM cả năm là căn cứ để quy ra xếp loại học lực học sinh theo Thông tư 58.

- Nếu học sinh phải kiểm tra lại cuối năm thì lấy điểm kiểm tra lại làm điểm TBM cả năm là căn cứ để quy ra xếp loại học lực học sinh theo Thông tư 58.

II. Về hạnh kiểm (ở học bạ mục: Nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm)

1. Năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016:

- Phẩm chất đạt và năng lực đạt:Quy đổi xếp loại hạnh kiểm tốt.

- Phẩm chất đạt và năng lực còn hạn chế; hoặc phẩm chất cần rèn luyện thêm và năng lực đạt: Quy đổi xếp loại hạnh kiểm khá.

- Phẩm chất cần rèn luyện thêm và năng lực còn hạn chế: Quy đổi xếp loại hạnh kiểm trung bình.

2. Năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018:

- Phẩm chất và năng lực tốt: Quy đổi xếp loại hạnh kiểm tốt.

- Phẩm chất và năng lực đạt: Quy đổi hạnh kiểm khá.

- Phẩm chất và năng lực cần cố gắng: Quy đổi xếp loại hạnh kiểm trung bình.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT tổ chức phổ biến hướng dẫn quy đổi cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các trường THCS có học sinh theo mô hình THM và các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX có học sinh học theo mô hình trường học mới đăng ký xét tuyển vào lớp 10 triển khai thực hiện việc quy đổi theo đúng hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ kịp thời qua phòng Giáo dục Trung học để Sở GDĐT chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);

- Lưu: VT, P.GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Thái Văn Tài

 

THÔNG BÁO
Liên kết web

Trường THCS Lương Thế Vinh


Địa chỉ : Số 57- Đường Lương Thế Vinh, Thôn Quỳnh Tân 2, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

    Điện thoại: 0262.3.637.337

Email :  luongthevinh.krongana@gmail.com, thcsluongthevinhkna.edu.vn

Hội đồng Quản trị: Cô Lê Thị Bảo Thi - Hiệu trưởng - Làm Chủ tịch

Các thành viên : Thầy Võ Đăng Kha